GDPR NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

 European Engineering & Consulting Company, s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zaregistrovaná dne 16.2.2009 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185308  (dále jen 2EC), vydává zásady ochrany osobních údajů v souladu s předpisem nazvaným “Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Dále se v těchto zásadách dozvíte:

Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Pokud budete potřebovat vysvětlit kteroukoliv část textu, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na nás na e-mail adrese office@2ec.eu.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

2EC zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, stav, rodné číslo, číslo OP, IP adresa

Kontaktní údaje – trvalé bydliště, popř. kontaktní adresa,
e-mail a telefonní číslo, předmět zájmu

2EC nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje. Webové stránky 2EC nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. 2EC zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů. Osobní údaje jsou zpracovávány interním informačním systémem, ve kterém jsou všechny data zabezpečena a zašifrována. Servery, na kterých tato data leží jsou umístěny na území EU.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Poskytnuté zpracované údaje používáme:

Akademický titul, jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo slouží za účelem komunikace mezi klientem, makléřem, call centrem a hypotečním poradcem, resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba).

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání smluvního vztahu a odborné komunikace.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Návrh na vklad).

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. CZ resp. 297/2008 Z. z.SK  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Údaje uvedené v životopise uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.) jsou zpracovávány z důvodů nutných pro nábor zaměstnanců a další úkony personálního oddělení.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Účely zpracování osobních údajů – konkrétněji:

  • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
  • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
  • zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
  • plnění zákonných povinností PT
  • daňové a účetní účely
  • vymáhání pohledávek 2EC ochrana majetku a osob přímý marketing

Kategorie subjektů osobních údajů – konkrétněji:

zaměstnanecké osobní údaje

osobní údaje uchazečů o zaměstnání

klientské osobní údaje

osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů)


Zpracování údajů dle nařízení GDPR podle čl. 6

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

1b bodu) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)

1c bodu) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb. CZ resp. 297/2008 Z. z.SK )

1f bodu) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení) 


K Vašim os. údajům můžou mít přístup níže uvedení

Správcem Vašich osobních údajů je PT. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

externí advokátní kanceláři

Příkazcům, resp. Zájemcům, pro které je plněna činnost

spolupracujícím hypotečním poradcům

spolupracujícím realitním makléřům

externí účetní

zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země.

Jak dlouho budeme držet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 

V případě poptávajících budeme data zpracovávat po dobu trvání Vaší poptávky.


Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Mezi správcem, tedy 2EC a Vámi jsou nastavena tato pravidla a práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování;

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;

g) právo odvolat souhlas;

h) v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR má právo vznést námitku proti zpracování.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese office@2ec.eu. Případné stížnosti můžete podat
u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz resp. https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné,
za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování
je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování
a neexistují žádné převažující oprávněné důvody
pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.


Poskytovatel osobních údajů bere na vědomí,

že Osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, přičemž tyto budou v roli pod zpracovatelů. Seznam těchto subjektů předloží Poskytovatel Objednateli na vyžádání. Jedná se zejména o tyto kategorie pod zpracovatelů:

- poskytovatelé analytického software
- poskytovatelé marketingového software
- poskytovatelé účetního a platebního software
- poskytovatelé monitorovacího software
- poskytovatelé software pro péči o zákazníky
- poskytovatelé software pro servery
- poskytovatelé dalších softwarových nástrojů

 

 Správce dat 2EC prohlašuje,

že provedl organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:

používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli;

pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;

bez předchozího souhlasu Objednatele netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;

užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob dle bodu 12.12. Podmínek, pokud tento přístup nebude písemně schválen Objednatelem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování;

dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

Tyto vydané Zásady ochrany osobních údajů společností European Engineering & Consulting Company, s.r.o.
jsou účinné od 25.6.2018.