TECHNOLOGIE USBF

Popis Technologie

Technologie USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) česky řečeno "filtrace se separací vločkového mraku kalu", která je pokročilou modifikací čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu. 


Technologie USBF čištění odpadních vod  je realizovatelná díky instalaci separátoru do nitrifikační(aerobní) zóny bioreaktoru.  

Obecně je technologie koncipována jako aplikace denitrifikace a nitrifikace, ve svém provedení Compact USBF dále s anaerobním procesem dle definice IPPC direktivy 2010/75/EU.  
Odborně je technologie USBF implementací tzv. modifikovaného UCT sytému(MUCT), který představuje
biologický proces odstranění nutrientů
pomocí aktivovaného kalu rozpracovaného univerzitou v Kapskem městě (odsud pochází i zkratka UCT).


MUCT patří tak jak je uvedeno v odborných článcích mezi nejšetrnější koncepce čištění odpadních vod s převažující organickým znečištěním.  

Technologie USBF  je jednou z nejefektivněkších metod čištění biologického zatížení odpadních vod, jak bylo konstatováno ve výroční zprávě WHO a také v Průvodci Nejlepšími dostupnými technologiemi čištění odpadních vod v RF jak v roce 2015. Potvrzeno dále v roce 2019, včetně edice z roku 2020.


Srdcem technologie je USBF separátor, který umožňuje technologii dosáhnout větší hloubku biologického čištění znečišťujících látek a to především CHSK, BSK, všech forem dusíku, ale také fosforečnanů.
Ne posledním přínosem je fakt, že přebytečný kal při čištění městských odpadních vod je aktivovaný. Tím pádem se z něj minimalizuje vývin plynů při jeho dalším standardním zpracování a především zápach.
Vážným přínosem technologie je snížený nákladů na energie a snížený náklad na potřebu chemikálií pro dočištění fosforečnanů. 


KONCEPCE BIOREKTORU S TECHNOLOGII USBF

Technologie USBF dovoluje konfigurovat bioreaktor dle zadání požadované efektivnosti čištění. Nejčastěji používané konfigurace biorektoru s technologii USBF jsou krátce shrnuty v tabulce níže.


Zde je vhodné zdůraznit, že koncepce bioreaktoru USBF dovoluje plnit bez dalšího dočištění limity účinnosti pro odstranění N, BSK a CHSK pro městské odpadní vody v každé výkonnostní třídě dle EU BAT bez nutnosti implementace chemického čištění.  


Zásadní výhodou USBF Technologie je její škálovatelnost od malých čistíren pro 50 osob až po velké čistírny s průtokem 100 000 m3/d a více. 

EU BAT POŽADAVKY PRO MĚSTSKOU ODPADNÍ VODU

Pro názornost jsou zde uvedeny požadavky na účinnost jednotlivých tříd velikosti čistíren městských odpadních vod EU BAT v interpretaci národního předpisu NV 401/2015, Příloha 7., CZ ve stavu v roce 2021.
Účinnost bioreaktoru je jistě přínosná pro efektivnost stanic čištění odpadních vod i pro limity znečištění na mnohem nižší hodnotě než je běžné v Evropě a to například v RF,
kde implementace USBF Technologie dovoluje významně snížit provozní náklady pro dosažení přísných limitů, které u fosforečnanů požadují hodnotu znečištění vody na výstupu do 0.2 mg/l,
což je cca 10 x přísnější limit pro stanice do 10 000 EO.

MODIFIKACE - INOVACE

Realizacemi bylo v praxi ověřeno doplnění separátoru o bionosič v aktivační(nitrifikační) zóně, což přináší především stabilitu provozu při změnách látkového zatížení na nátoku a pak zejména snížení objemů aktivačních nádrží. To především díky vyšší hodnotě kalového indexu, jehož efektivní hodnota dosahuje až 8 000 mg/l při stabilním provozu.
Tedy cca 2-3 vyšší oproti systemu jako je například AA0(A20) nebo SBR.


PROVEDENÍ USBF SEPARÁTORU

Provedení separátoru 4. generace podporované od roku 2015 dovoluje rychlou instalaci kdekoliv na světě.

USBF separátor je dodáván v rozloženém stavu ve více jak 20 menším objemu budoucí struktury komory nitrifikace, v které se montuje.

Montáž probíhá bez svařování díky unikátní konstrukci.
Pro bioreaktory do 50 000 obyvatel je doba montáže do 3 týdnů.  

Blíže se můžete dozvědět na krátkém video snímku přístupném po kliknutí na obrázek níže