PRINCIP

Princip technologie, je prověřen již po dobu několika desítek let. Princip funkce spočívá v intenzifikaci biochemických procesů čištění odpadních vod prostřednictvím fixace biomasy na vestavěných rozmanitě tvarovaných nosičích. Na tzv. „nosičích biomasy“ dochází k fixaci, nárůstu biomasy a tvorbě stabilního biofilmu. Fixovaná biomasa (biofilm), společně s biomasou obsaženou v kapalné fázi, je odpovědná za konverzi znečištění obsaženého v odpadní vodě, tj. organických látek a amoniakálního dusíku na neškodné látky. Díky instalaci a přítomnosti biomasy ve formě biofilmu je jednak navýšena celková zásoba mikroorganismů v systému (je tedy dosíleno vyšší čistící kapacity) a jednak díky autoprotektivní funkci biofilmu systém vykazuje vysokou míru stability v porovnání s konvenčními technologiemi čištění odpadních vod. Navíc díky přítomnosti biomasy ve formě biofilmu je sníženo množství přebytečné biomasy (vznikající neustálým růstem mikroorganismů) které je poté při porovnání s konvenční technologií nižší. To přináší zvýšenou efektivnost čištění při nižší generaci přebytečné biomasy. Ve výsledku jinými slovy sniženou tvorbu kalu. BIOFILTRY SE VYRÁBĚJI NA ZAKÁZKU DLE ZADÁNÍ VYCHÁZEJÍCÍHO Z APLIKAČNÍHO NÁVRHU BIOREAKTORU. DALŠÍ MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ BIONOSIČŮ PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JE KONSTRUKCE ZKRÁPĚNÝCH FILTRŮ.

PRINCIP

BENEFITY TEPELNĚ FORMOVANÝCH LAMEL BRENTWOOD

Tepelně zpracvané PVC ma podstatně vyšší tuhost než výrobky konkurence a díky systémovým prvkům AccuGrid umožňují realizaci čiřičů a biofiltrů s mnohem nižšími náklady na podpůrné konstrukce, které jsou pro průtoky více jak 100 l/s nejvýznamnější cenovou položkou systému. Navíc žebrované lamely mají vyšší efektivní plochu, která dovoluje zvýšení hydraulickéo výkonu systému čiření anebo biofiltru.

BENEFITY TEPELNĚ FORMOVANÝCH LAMEL BRENTWOOD

LAMELOVÉ VESTAVBY

Plastové bloky mají široký rozsah použití také v následujících oborech: - předúprava(čiření) vod pro chladící systémy v energetice a petrochemickém průmyslu - čiření v úpravnách vody

LAMELOVÉ VESTAVBY