PRINCIP

Princip technologie, je prověřen již po dobu několika desítek let. Princip funkce spočívá v intenzifikaci biochemických procesů čištění odpadních vod prostřednictvím fixace biomasy na vestavěných rozmanitě tvarovaných nosičích. Na tzv. „nosičích biomasy“ dochází k fixaci, nárůstu biomasy a tvorbě stabilního biofilmu. Fixovaná biomasa (biofilm), společně s biomasou obsaženou v kapalné fázi, je odpovědná za konverzi znečištění obsaženého v odpadní vodě, tj. organických látek a amoniakálního dusíku na neškodné látky. Díky instalaci a přítomnosti biomasy ve formě biofilmu je jednak navýšena celková zásoba mikroorganismů v systému (je tedy dosíleno vyšší čistící kapacity) a jednak díky autoprotektivní funkci biofilmu systém vykazuje vysokou míru stability v porovnání s konvenčními technologiemi čištění odpadních vod. Navíc díky přítomnosti biomasy ve formě biofilmu je sníženo množství přebytečné biomasy (vznikající neustálým růstem mikroorganismů) které je poté při porovnání s konvenční technologií nižší. To přináší zvýšenou efektivnost čištění při nižší generaci přebytečné biomasy. Ve výsledku jinými slovy sniženou tvorbu kalu. BIOFILTRY SE VYRÁBĚJI NA ZAKÁZKU DLE ZADÁNÍ VYCHÁZEJÍCÍHO Z APLIKAČNÍHO NÁVRHU BIOREAKTORU. DALŠÍ MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ BIONOSIČŮ PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JE KONSTRUKCE ZKRÁPĚNÝCH FILTRŮ.

BENEFITY TEPELNĚ FORMOVANÝCH LAMEL BRENTWOOD

Tepelně zpracvané PVC ma podstatně vyšší tuhost než výrobky konkurence a díky systémovým prvkům AccuGrid umožňují realizaci čiřičů a biofiltrů s mnohem nižšími náklady na podpůrné konstrukce, které jsou pro průtoky více jak 100 l/s nejvýznamnější cenovou položkou systému. Navíc žebrované lamely mají vyšší efektivní plochu, která dovoluje zvýšení hydraulickéo výkonu systému čiření anebo biofiltru.

LAMELOVÉ VESTAVBY

Plastové bloky mají široký rozsah použití také v následujících oborech: - předúprava(čiření) vod pro chladící systémy v energetice a petrochemickém průmyslu - čiření v úpravnách vody